OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sistemi - Çebi Danışmanlık

İçeriğe git

Ana menü:

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sistemi

Hizmetlerimiz > ISO Serisi Standartlar
OHSAS Ne Demektir?

OHSAS BELGESİ, OHSAS 18001 standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir. İngiliz Standartlar Enstitüsü tarafından, kuruluşların iş güvenliği konusunda üçüncü taraf belgelendirme taleplerine cevap olarak yayımlanmıştır. Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda kaldığı ve uluslar arası alanda iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği görülmektedir
OHSAS BELGESİ, OHSAS 18001 BELGESİ STANDARTI bir kuruluşun OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesi performansının iyileştirilmesini sağlamak, için OHSAS 18001 İSG Yönetim sistemi şartlarını kapsar. Standart OHSAS 18001 İSG Performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartlarını da kapsamaz. OHSAS 18001 standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir OHSAS 18001 standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir;
a) Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir OHSAS 18001 İSG yönetim sistemi oluşturmak,
b) Bir OHSAS 18001 İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
c) Kuruluşun beyan ettiği OHSAS 18001 İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
d) Bu uyumu başkalarına göstermek,
e) Kuruluşun OHSAS 18001 İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak,
f) Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu beyan etmek.
Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir OHSAS 18001 İSG yönetim sistemine dahil
edilmesi amaçlanmıştır.Uygulamanın kapsamı kuruluşun OHSAS 18001 İSG politikası,
faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır.Bu
standart ile ürün ve hizmet güvenliğinden ziyade iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması
amaçlanmıştır. OHSAS18001 / ISO18001 iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemi
konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların
kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenligi yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak
amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde
geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.
OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte
yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.


TS 18001(OHSAS) STANDARDININ GELİŞİMİ
1996'da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sis.rehberi
1997'de Technical report NPR 5001
1999'da BS tarafından (İngiltere'de)
2001'de TS 18001 olarak yayınlandı

TS 18001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.
ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri yönetimin kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri,prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.
RİSK DEGERLENDİRMESİ: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karak vermek.

TS 18001 (OHSAS) standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1.KAPSAM
2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR
3.TERİMLER VE TARİFLER
4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI
4.1 GENEL ŞARTLAR
4.2 ISG POLİTİKASI
4.3 PLANLAMA
4.4.UYGULAMA VE ÇALIŞTIRMA
4.5. KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET
4.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

ISO 18001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ' nin Uygulayıcılara Kazandırdıkları

OHSAS 18001 BELGESİ Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde
rakiplerine göre avantaj sağlamasi, öne geçmesi
OHSAS 18001 BELGESİ Karlılığı arttırmak
OHSAS 18001 BELGESİ ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların
korunmasını sağlamak
OHSAS 18001 BELGESİ Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
OHSAS 18001 BELGESİ Motivasyon ve katılımı arttırmak
OHSAS 18001 BELGESİ Ulusal yasa ve dünya Standardlarına uyum süresini ve
maliyetini azaltmak
OHSAS 18001 BELGESİ Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
OHSAS 18001 BELGESİ Kuruluşlar tarafindan sürdürülmekte olan ISG faaliyetlerinin
sistematik olarak yayilimini sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır
ILO-OHS GENEL BİR BAKIŞ
ILO-OHS Kılavuzlarının iki temel amacı vardır; Ülkelere kendi milli iş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri çerçevelerini kurmak için yardımda bulunmak. Kuruluşlara OHSAS 18001 İSG unsurlarını genel politika ve yönetim düzenlemeleri ile entegre etmelerine ilişkin olarak yol gösterici bilgileri vermektir

DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE UYUMLULUK
OHSAS 18001 standardı diğer yönetim sistemlerinin (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) spesifik isteklerini içermez fakat bütünleştirilebilir. Bütün bu standartların amaçları ve kuruluşlara kazandırmak istedikleri felsefeler farklı olmakla beraber yaptığı faaliyet göz önünde bulundurularak entegre edilebilmektedirler. Örneğin yukarıda bahsi geçen bütün standartlarda doküman kontrol, kayıt kontrol, eğitim, yönetimin gözden geçirmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve iç tetkikler gibi bazı konular yer almakta ve her standardın bu konuların işletilmesinde bazı farklılıkları olmasına rağmen ortak bir şeklide uygulanabilmektedir.
Proses Yaklaşımı ve PUKÖ Döngüsü
Proses:
Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

Plânla:
Müşteri istekleri ve kuruluşun politikası ile uyumlu sonuçların ortaya çıkması için gerekli objektif hedefleri ve prosesleri oluştur,
Uygula:
Prosesleri uygula,
Kontrol et:
Prosesleri ve ürünü, politikalar, hedefler ve ürünün şartlarına göre izle, ölç ve sonuçları rapor et,
Önlem al:
Proses performansını sürekli iyileştirmek için gerekli tedbirleri al
 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön