ISO 14001:2004 Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi - Çebi Danışmanlık

İçeriğe git

Ana menü:

ISO 14001:2004 Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi

Hizmetlerimiz > ISO Serisi Standartlar
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Çevresel risk ve fırsatların farkına varılmasını ve verimli bir şekilde yöneltilmesini amaçlar, bunun yanında; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sırasında çevreye verecekleri zararları en aza indirmeyi sağlayacak yönetim politikalarının oluşturulmasını sağlayarak kuruluşun uluslararası alanda ve kamuoyu nazarında saygınlığını artırır.

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ nedir?
ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından geliştirilerek yürürlüğe konulan, işletmelerin yönetim sistemlerine belirli şartlar getirerek yönetim, üretim veya hizmet çalışmalarında çevre etki analizi mantalitesi ile sürekli iyileştirmeyi, çevre şartlarının karşılanmasını ve iyileştirilmesini hedefleyen uluslararası alanda kabul görmüş yönetim standardıdır.
ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Belgesi vermeye dünyada birçok kuruluş yetlilidir. Bu kuruluşlar belge verme yetkisini kendikerinin bir üst kuruluşu olan akreditasyon kuruluşlarından almaktadırlar akreditasyon kuruluşları ise iso tarafından yetkilendirilmektedir. Ülkemizde TÜRKAK akreditayon kuruluşu olarak görev yapan tek kuruluştur. Belge firması denetimi sonrasında ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ standardının gereklerini yerine getiren firma ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almaya hak kazanmaktadır. ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ standardının şartlarına uyduğu sürece ISO?9001:2008 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi geçerliliğini sertifika geçerlilik süresince devam ettirmektedir. ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ belgesine sahip kuruluş, ürün ve hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun bir sistem ile üretildiğini belgelemiştir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ' nin Faydaları Nelerdir?
1. Yönetimi kolaylaştırır ve etkinleştirir.
2. Planlı ve sistematik çalışmayı sağlar.
3. Çevreye etkileri ortaya koyar.
4. Çevreye duyarlılığı arttırır..
5. Zaman içinde çalışanlarda çevre tehlikelerinin oluşması bilincini yerleştirir.
6. Karlılığı ve verimliliği arttırır.
7. Kaynakların optimize kullanılmasını sağlar.
8. Rekabet avantajı sağlar.
9. Firmayı kurumsallaştırır, firma kültürü oluşturmada katkıda bulunur.

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ' nin Uygulayıcılara Kazandırdıkları
Müşterilerin çevre konusundaki duyarlılığı ,
Kayıpları azaltma,tasarruf ve maliyetleri düşürme isteği,
Yasal Gereklilikler
Destekler
Piyasaların talepleri
Sosyal Sorumluluk


ISO 14001 2004 Cevre Yonetim Sistemi Temel Kavramlar
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Nedir?
Bir kuruluşu yönetmek ve işletmek için bir yandan müşterilere odaklanırken diğer yandan tüm diğer paydaşların ihtiyaçlarını göz önüne alarak performansı uzun vadede sürekli geliştirmeyi amaçlayan, kapsamlı ve temel bir kural ya da inançtır.
ISO Nedir ?
Uluslararası Standardizasyon Teşkilatıdır ( ISO ) International Standards Organization) ve 1947 yılında CENEVRE'de kurulmuştur.
Standart Nedir ?
Standardizasyon? Kuruluşunca çalışmaları yapılarak, ürün, hizmet, ve deneylerle ilgili mevzuatların da hazırlanması ve yayınlanması sonucunda ortaya çıkan dokümanlardır.
Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
Ürün: Bir prosesin sonucu.
Sistem: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
Çevre Politikası: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen çevre ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.
Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini arttırmak için tekrar edilen faaliyet.
Verimlilik: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.
Çevre Güvence Nedir?
Çevre güvencesi bir ürün veya hizmetin çevre konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır .
Proses Yaklaşımı ve Pukö Döngüsü
Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.
Plânla: Müşteri istekleri ve kuruluşun politikası ile uyumlu sonuçların ortaya çıkması için gerekli objektif hedefleri ve prosesleri oluştur,
Uygula: Prosesleri uygula,
Kontrol et: Prosesleri ve ürünü, politikalar, hedefler ve ürünün şartlarına göre izle, ölç ve sonuçları rapor et,
Önlem al: Proses performansını sürekli iyileştirmek için gerekli tedbirleri al

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ÇYS) Standart Maddeleri

0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf Yapılan Standartlar
3 Tarifler
3.1. Tetkikçi
3.2. Sürekli İyileştirme
3.3. Düzeltici Faaliyet
3.4. Doküman
3.5. Çevre
3.6. Çevre Boyutu
3.7. Çevresel Etki
3.8. Çevre Yönetim Sistemi
3.9. Çevre Amacı
3.10. Çevre Başarısı
3.11. Çevre Politikası
3.12. Çevre Hedefi
3.13. İlgili Taraf
3.14. İç Tetkik
3.15. Uygunsuzluk
3.16. Kuruluş
3.17. Önleyici Faaliyet
3.18. Kirliliğin Önlenmesi
3.19. Prosedür
3.20. Kayıt
4 ÇYS'nin şartları ve Başlıca Unsurları
4.1 Genel Şartlar
4.2 Çevre Politikası
4.3 Planlama
4.3.1 Çevre Boyutları
4.3.2 Kanuni ve diğer şartlar
4.3.3 Amaçlar ve hedefler
4.3.4 Çevre yönetim programı/programları
4.4 Uygulama ve Faaliyetler
4.4.1 Bünye (Yapı) ve Sorumluluk
4.4.2 Eğitim, bilinç ve ehliyet
4.4.3 İletişim
4.4.4 Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili belgeye bağlama işlemleri
4.4.5 Belge Kontrolü
4.4.6 İşlem Kontrolü
4.4.7 Acil hal hazırlığı ve bu hallerde yapılması gereken işler
4.5 Kontrol Etme
4.5.1 İzleme ve Ölçme
4.5.2 Riayetsizlik, düzeltici önleyici faaliyet
4.5.3 Kayıt
4.5.4 ÇYS Denetimi

4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi nasıl alınır?

1.Aşama Denetimi;
ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Belgelendirme Müracaatı sonrası en geç 6 gün içerisinde müracaat evrakları ve ilgili yönetim sistemi dokumanları, İlgili Belgelendirme ofisine ulaştırılmalıdır.
Dokümanlar incelenir ve gerekli olması durumunda saha denetimi gerçekleştirilir, var ise uygunsuzluklar Belgelendirme denetimi gerçekleştirilerek firmaya bildirilir. Uygunsuzluklar denetlenecek firma tarafından düzeltilir ve İlgili Belgelendirmeye gönderilir, düzeltmeler incelenir ve sonuç uygun ise 2. Aşama denetime geçilir.
2.Aşama Denetimi
ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 2. Aşama denetimde (Belgelendirme denetiminde) kurululuşun sistem dokümanları, uygulamaların etkinliği uygunluğu değerlendirme amacı ile İlgili Belgelendirme denetim ekibi vasıtası ile incelenir. Denetim süresi İlgili Belgelendirme tarafından Akreditasyon kuralları gereği belirlenir.
2. Aşama denetimin sonucunda denetim ekibinin belgelendirme tavsiyesinde bulunması sonucu gerekli inceleme belgelendirme komisyonunda yapılacak olup, belgelendirme kararının çıkması sonucu, ISO 14001:2004 Belgesi düzenlenerek tarafınıza gönderilecektir.
Gözetim Denetimleri(Ara Denetimler):
Daha önce belgelendirilmiş olan ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİnin firma tarafından standart şartlarına uygun olarak işletilip işletilmediğinin kontrolü amacı ile yapılır ve en az 12 ayda 1 defa belgelendirme kuruluşu tarafından yapılması zorunlu olan denetimdir.
Takip Denetimi:
2. Aşama denetiminde veya Ara denetimde veya yeniden belgelendirme denetimi aşamasında ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİnin işleyişini etkileyecek uygunsulukların düzeltilip düzeltilmediğini kontrol amacı ile yapılan denetimlerdir.
Belge Geçerlilik Süresi:
ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Belgesi ara denetimlerden başarı ile geçilmesi durumunda 3 yıl süre ile geçerlilik kazanır. Bu üç yıl tamamlandığında tekrar belgelendirme yapılması mümkündür ve üçer yıllık periyotlarda belge süresi sürekli uzatılabilir. 
 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön